نحوه سفارش غذا به زبان آلمانی

[vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”3d”]

در این مقاله به آموزش نحوه سفارش غذا به زبان آلمانی می پردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید تا با این آموزش به صورت اصولی آشنا شوید.

اگر به آلمان ، اتریش و یا سوئیس سفر می کنید که همه آن ها به زبان آلمانی صحبت می کنند ، از آشپزخانه های محلی آن ها دست برندارید. از Wiener Schnitzel  تا Bratkartoffeln و نوشیدنی های مشهور، لذت های آشپزی بی شماری برای شما وجود دارد. شما حتی می توانید سعی کنید غذای خود را به زبان آلمانی سفارش دهید تا با مردم محلی ارتباط برقرار کنید یا حتی با شور و شوق خود به استفاده از زبان آن ها را تحت تاثیر قرار دهید. با یادگیری برخی از عبارات کلیدی و واژگان ، شما می توانید راه خود را از طریق تمام کشورهای آلمانی زبان پیدا کنید.

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

قسمت اول نحوه سفارش غذا به زبان آلمانی : بیان عبارات کلیدی و راهنمای سریع

در زبان آلمانی برای درخواست میز از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای درخواست میز از عبارت Ein Tisch für zwei, bitte استفاده می شود.

۱- در زبان آلمانی برای درخواست میز از عبارت زیر استفاده می شود.

Ein Tisch für zwei, bitte.، یک میز برای دو نفر، لطفا

تلفظ آن به صورت Eye-n tish fur tsv-eye, bitt-uh می باشد.

در زبان آلمانی برای بیان زمان رزرو از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای بیان زمان رزرو از عبارت Ich habe eine Reservierung um neunzehn Uhr استفاده می شود.

۲- در زبان آلمانی برای بیان زمان رزرو از عبارت زیر استفاده می شود.

Ich habe eine Reservierung um neunzehn Uhr. من برای ساعت هفت رزرو کردم.

تلفظ آن به صورت  Ee-à hah-buh eye-nuh rez-err-veer-ung oom noyn-ts-ay-n oo-err می باشد.

در زبان آلمانی برای بیان قابل استفاده بودن امکانات از عبارات زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای بیان قابل استفاده بودن امکانات از عبارات Sind diese Plätze noch frei استفاده می شود.

 ۳- در زبان آلمانی برای بیان قابل استفاده بودن امکانات از عبارات زیر استفاده می شود.

  Sind diese Plätze noch frei آیا این صندلی ها گرفته شده اند؟ شما همچنین می توانید از Ist hier noch frei? استفاده کنید که به معنای ( آیا این در دسترس است؟) می باشد.

تلفظ آن به صورت Sin-t dee-suh plet-suh noç fry OR Iss-t here no fry می باشد.

در زبان آلمانی برای دیدن منو از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای دیدن منو از عبارت Kann ich die Speisekarte bitte anschauen استفاده می شود.

۴- در زبان آلمانی برای دیدن منو از عبارت زیر استفاده می شود.

Kann ich die Speisekarte bitte anschauen که به معنای (امکان دارد منو را ببینم ؟) است.

تلفظ آن به صورت Kah-enn ee-ç dee sch-pie-suh-car-tuh bitt-uh ah-enn-sh-ow-enn است.

در زبان آلمانی برای درخواست غذای مخصوص سرآشپز از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای درخواست غذای مخصوص سرآشپز از عبارت Gibt es eine Tageskarte استفاده می شود.

۵- در زبان آلمانی برای درخواست غذای مخصوص سرآشپز از عبارت زیر استفاده می شود.

Gibt es eine Tageskarte آیا غذای ویژه روزانه وجود دارد؟

 تلفظ آن به صورت Geeb-t ess eye-nu Tah-guess-car-tuh می باشد.

  

در زبان آلمانی برای بیان ابراز علاقه به غذای خاصی از عبارات زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای بیان ابراز علاقه به غذای خاصی از عبارات Ich möchte استفاده می شود.

۶- در زبان آلمانی برای بیان ابراز علاقه به غذای خاصی از عبارات زیر استفاده می شود.

 Ich möchte / wir möchten من می خواهم یا ما دوست داریم.

 تلفظ آن ها  E-ç m-ir-ç-tuh / veer m-ir-ç-ten می باشد.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش از عبارت Wir möchten etwas zum Essen bestellen استفاده می شود.

 ۷- در زبان آلمانی برای درخواست سفارش از عبارت زیر استفاده می شود.

Wir möchten etwas zum Essen bestellen  ما می خواهیم چیزی را بخوریم.

تلفظ آن به صورت Veer m-ir-ç-ten ​​ett-va z-oo-m ess-enn buh-shtell-enn می باشد.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای مورد علاقه از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای مورد علاقه از عبارت Ich möchte etwas zum Essen bestellen استفاده می شود.

۸- در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای مورد علاقه از عبارت زیر استفاده می شود.

Ich möchte etwas zum Essen bestellen. من دوست دارم چیزی را که دوست دارم سفارش دهم .

تلفظ آن به صورت E-ç m-ir-ç-tuh ett-va z-oo-m ess-enn buh-shtell-enn است.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای گیاهی از عبارات زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای گیاهی از عبارات Haben Sie vegetarisches استفاده می شود.

۹- در زبان آلمانی برای درخواست سفارش غذای گیاهی از عبارات زیر استفاده می شود.

 Haben Sie vegetarisches / Veganes Essen. آیا غذای گیاهی یا نباتی دارید؟

تلفظ آن ها به صورت  Hah-ben sea ve-gah-tar-ish-ess / vay-gahn-ess Ess-enn می باشد.

در زبان آلمانی برای بیان حساسیت به  غذای خاصی از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای بیان حساسیت به  غذای خاصی از عبارت Ich bin gegen Fisch allergisch استفاده می شود.

۱۰- در زبان آلمانی برای بیان حساسیت به  غذای خاصی از عبارت زیر استفاده می شود.

 Ich bin gegen Fisch allergisch من به ماهی حساسیت دارم.

تلفظ آن به صورت  Eeç been gay-ge-n fish ah-lair-gish می باشد.

در زبان آلمانی برای بیان خوراک مورد علاقه از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای بیان خوراک مورد علاقه از عبارت Ich hätte xx gern استفاده می شود.

۱۱- در زبان آلمانی برای بیان خوراک مورد علاقه از عبارت زیر استفاده می شود.

Ich hätte xx gern. من  …را دوست دارم.

 تلفظ آن به صورت Eeç het-tuh xx gair-n است.

در زبان آلمانی برای سفارش سالاد از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای سفارش سالاد از عبارت Ich hätte den Beilagensalat gerne als Vorspeise استفاده می شود.

۱۲- در زبان آلمانی برای سفارش سالاد از عبارت زیر استفاده می شود.

Ich hätte den Beilagensalat gerne als Vorspeise. من  به عنوان یک اشتها آور سالاد می خواهم ، لطفا برایم بیاورید.

تلفظ آن به صورت Eeç het-tuh day-enn b-eye-lah-g-enn- Sah-laht gair-nuh awl-ess for-shp-eye-suh می باشد.

در زبان آلمانی برای سفارش غذای اصلی از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای سفارش غذای اصلی از عبارت Als Hauptgericht hätte ich das Wiener Schnitzel gern استفاده می شود.

۱۳- در زبان آلمانی برای سفارش غذای اصلی از عبارت زیر استفاده می شود.

Als Hauptgericht hätte ich das Wiener Schnitzel gern.  من می خواهم Wiener Schnitzel را به عنوان غذای اصلی انتخاب کنم ، لطفا برایم بیاورید.

تلفظ آن به صورت Awls how-p-t-geh-riç-t het-tuh eeç dah-s Vee-ner Shnit-tsel gair-n است.

در زبان آلمانی برای سفارش دسر از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای سفارش دسر از عبارت Zum Dessert hätte ich gern den Schwarzwälder Kirschtorte استفاده می شود.

۱۴- در زبان آلمانی برای سفارش دسر از عبارت زیر استفاده می شود.

Zum Dessert hätte ich gern den Schwarzwälder Kirschtorte. من کیک گیلاس جنگلی را برای دسر می خواهم ، لطفا برایم بیاورید.

تلفظ آن به صورت Zoom days-air-t het-tuh eeç gair-n day-n shv-arts-veld-er keer-sh-tor-tuh می باشد.

در زبان آلمانی برای سفارش نوشیدنی از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای سفارش نوشیدنی از عبارت Wir möchten nur ein Getränk bestellen استفاده می شود.

۱۵ – در زبان آلمانی برای سفارش نوشیدنی از عبارت زیر استفاده می شود.

Wir möchten nur ein Getränk bestellen. ما فقط می خواهیم یک نوشیدنی را سفارش دهیم.

تلفظ آن به صورت Veer m-ir-ç-ten n-oo-r eye-enn ge-trenk buh-shtell-enn می باشد.

در زبان آلمانی برای پرسش در مورد نوشیدنی ها از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای پرسش در مورد نوشیدنی ها از عبارت Was für Bier haben Sie استفاده می شود.

۱۶- در زبان آلمانی برای پرسش در مورد نوشیدنی ها از عبارت زیر استفاده می شود.

Was für Bier haben Sie چه نوع نوشیدنی دارید؟

تلفظ آن به صورت Vah-ss fur beer hah-ben sea می باشد.

در زبان آلمانی برای پرسش در مورد امکان کشیدن سیگار از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای پرسش در مورد امکان کشیدن سیگار از عبارت Kann man hier rauchen استفاده می شود.

۱۷- در زبان آلمانی برای پرسش در مورد امکان کشیدن سیگار از عبارت زیر استفاده می شود.

Kann man hier rauchen آیا می توانم اینجا سیگار بکشم؟

تلفظ آن به صورت Kah-nn mah-n here r-ow-ç-ennمی باشد.

برای پرسش در مورد مکان ها از عبارت زیر استفاده می شود.

در زبان آلمانی برای پرسش در مورد مکان ها از عبارت Wo ist die Toilette استفاده می شود.

۱۸- برای پرسش در مورد مکان ها از عبارت زیر استفاده می شود.

Wo ist die Toilette توالت کجاست؟

تلفظ آن به صورت  Voh iss-t dee twa-let-tuh است.

برای تطبیق کردن موارد از عبارت زیر استفاده می شود.

برای تطبیق کردن موارد از عبارت Kann ich die Rechnung bitte haben استفاده می شود.

۱۹- در زبان آلمانی برای تطبیق کردن موارد از عبارت زیر استفاده می شود.

Kann ich die Rechnung bitte haben  آیا امکان دارد آن را چک کنم؟

تلفظ آن به صورت Kah-nn eeç dee re-ç-noo-ng bit-tuh hah-ben است.

برای پرداخت کردن  صورتحساب از عبارت زیر استفاده می شود.

برای پرداخت کردن  صورتحساب از عبارت زیر استفاده می شود.

۲۰- برای پرداخت کردن  صورتحساب از عبارت زیر استفاده می شود.

Zahlen, bitte  من می خواهم  صورتحساب را پرداخت کنم.

تلفظ آن به صورت Tsah-len bittuh می باشد.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

برای شما  آموزش رزتا استون زبان آلمانی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

قسمت دوم نحوه سفارش غذا به زبان آلمانی : یادگیری عبارات و واژگان کلیدی

دانستن چگونگی گفتن الفبای شما به تلفظ شما کمک خواهد کرد.

دانستن چگونگی گفتن الفبای آلمانی به تلفظ شما کمک خواهد کرد.

۱- الفبای آلمانی را یاد بگیرید.

قبل از اینکه بتوانید یادگیری واژگان و عبارات را شروع کنید ، یادگیری حروف الفبا به زبان آلمانی آسان است. از آنجا که نوشته های آلمانی به عنوان حروف الفبا نوشته شده است ، دانستن چگونگی گفتن الفبا به تلفظ شما کمک خواهد کرد.

الفبای آلمانی دارای همان ۲۶ حرف الفبای انگلیسی است. چهار صدای اضافی وجود دارد که در الفبای واقعی موجود نیستند ä)، ö، ü و ß (که به طور فزاینده ای به عنوان ss تلفظ می شود.

حروف را در الفبای آلمانی به صورت زیر تلفظ می کنند:

a- ah; b- bay; c- tsay; d- day; e- ay; f- eff; g- gay; h- hah; i- eeh; j yot; k- kah; l- ell; m- emm; n- enn; o oh; p- pay; q- koo; r- err; s- es; t- tay; u- oo; v- fow; w- vay; x icks; y- oop-si-lohn; z- tset.

حرف های اضافی را به صورت زیر تلفظ می کنند: ä مشابه e در (melon) خربزه؛ ö شبیه به i در (girl) دختر؛ ü معادل آن در زبان انگلیسی وجود دارد. ß صدای دوگانه s می دهد.

تلفظ آلمانی را یاد بگیرید.

تلفظ آلمانی را یاد بگیرید.

۲- یادگیری تلفظ آلمانی را شروع کنید.

اکنون که اصول اولیه را با الفبای دریافت کرده اید ، آماده باشید که تلفظ آلمانی را یاد بگیرید. این به شما کمک خواهد کرد تا بدون اینکه گارسون خود را سردرگم کنید ، غذا سفارش دهید.

بر خلاف انگلیسی ، شما تلفظ آلمانی را فقط به عنوان نوشته شده می خوانید. به این ترتیب ، شما وقتی هر هجا را می گویید ، به طرز شگفت انگیزی تلفظ لغاتی آلمانی مانند Geschwindigkeitsbegrenzung (ge-shvin-dig-kites-be-grenz-oong) (محدودیت سرعت) نسبتا آسان است.

در اینجا چند نمونه از کلمات غذایی است که نشان می دهد که چگونه تلفظ آلمانی به دنبال املای آن است را نشان داده ایم.

(Wasser (vah-ss-er، آب

(Frühstuck (froo stoock، صبحانه

( Abendessen (ah-bend-ess-enn، شام

( Obst (oh-b-st، میوه

  

یادگیری این باعث می شود تجربه آشپزی شما ساده تر و لذت بخش تر باشد.

یادگیری عبارات کلیدی باعث می شود تجربه آشپزی شما ساده تر و لذت بخش تر باشد.

۳- عبارات کلیدی را یاد بگیرید.

 بعضی از عبارات کلیدی در آلمان وجود دارد که هر کسی که غذا سفارش می دهد باید بداند. یادگیری این عبارات باعث می شود تجربه آشپزی شما ساده تر و لذت بخش تر باشد.

واژگان بله و نه در آلمانی ja و nein هستند. اگر می خواهید بگویید من می خواهم معادل آلمانی آن Ich möchte می باشد.

بسیاری از رستوران های اروپایی آلمانی زبان به شما اجازه می دهند که خودتان صندلی را انتخاب کنید ، اما اگر نه ، می توانید یک میز را با «Ein Tisch für zwei, bitte رزرو کنید (میز برای دو نفر، لطفا.)

اگر در یک رستوران رزرو کنید ، می گویید Ich habe eine Reservierung um neunzehn Uhr  من برای ساعت هفت رزرو کرده ام.

هنگامی که به منو نگاه می کنید و می خواهید غذا را سفارش دهید ، می گویند Wir möchten etwas zum Essen bestellen می خواهیم چیزی بخوریم.

اگر فقط می خواهید یک نوشیدنی بخرید ، به عنوان مثال می توانید بگویید Wir möchten nur ein Getränk bestellen  ما فقط می خواهیم یک نوشیدنی بنوشیم.

 اگر شما یک گیاهخوار هستید ، می توانید از Haben Sie vegetarisches/ veganes Essen آیا غذای گیاه خواری و یا وگان دارید؟ استفاده کنید.

اگر به چیزی حساسیت دارید ، می توانید بگویید Ich bin gegen Fisch allergisch  (من به ماهی ها حساسیت دارم).

واژگان مرتبط با غذا را یاد بگیرید.

برای یادگیری سفارش غذا به زبان آلمانی واژگان مرتبط با غذا را یاد بگیرید.

۴-  واژگان مرتبط با غذا را یاد بگیرید.

علاوه بر دانستن عبارات کلیدی برای استفاده در هنگام سفارش ، شما همچنین می توانید به یادگیری واژگان که شما در هر وضعیت مربوط به غذا از یک رستوران مواد غذایی می خواهید استفاده کنید. در زیر یک لیست اساسی واژگان غذایی و نوشیدنی است که اغلب آن ها را می بینید.

تمام اسم ها در زبان آلمانی به کار رفته اند. این به شما کمک خواهد کرد که واژگان وابسته به غذا را در منو پیدا کنید.

نوشیدنی ها:

das Wasser آب

das Sprudelwasserآب گازدار  

das stilles Wasser آب طعم دار

 Cola soda نوشابه

Milch شیر

غذاها:

das Frühstück صبحانه

 das Mittagessen ناهار

das abendessen شام

das Hauptgericht غذای اصلی

das Dessert دسر

der Salat سالاد

die Suppe سوپ

der Käse پنیر

das Fleisch گوشت

die Nudeln  نان یا ماکارونی

das Gemüse سبزیجات

das Obst یا die Früchte میوه

 ادویه جات و طعم ها:

scharf تند

süß شیرین

salzig شور

das salz نمک

der Pfeffer فلفل

der Senf خردل

der Ketchup کچاپ

Der Essig سرکه

das Öl روغن

وسایل آشپزخانه:

das Besteck کارد و چنگال

der Löffel قاشق

die Gabel چنگال

das Messer چاقو

der Teller صفحه ساطور

der Suppenteller کاسه سوپ

Schale کاسه

das Glas شیشه

die Tasse فنجان

Serviette دستمال سفره

تفاوت های منطقه ای در واژگان و تلفظ میان آلمانی ها ، اتریشی ها و سوئیسی ها وجود دارد

تفاوت های منطقه ای در واژگان و تلفظ میان آلمانی ها ، اتریشی ها و سوئیسی ها وجود دارد.

۵- تفاوت های منطقه ای که در تلفظ و واژگان وجود دارد  را درک کنید.

تفاوت های منطقه ای در واژگان و تلفظ میان آلمانی ها ، اتریشی ها و سوئیسی ها وجود دارد ، همان طور که تفاوت های بین آمریکایی ها ، کانادایی ها ، انگلیسی ها و استرالیایی ها وجود دارد. با دانستن این امر، هنگام سفارش غذا در این مکان های مختلف ، شما برای صداها و کلمات مختلف آماده خواهید شد.

به طور خاص ، سوئیس دارای گویش بسیار متنوعی است که به آلمانی یا اتریشی گفته می شود.

برخی از نمونه های اختلافاتی که ممکن است در هنگام سفارش غذا بوجود آید: Brötchen (Roll) در شمال آلمان استفاده می شود ، در حالی که Semmel و Mitschli به ترتیب در بایرن و اتریش و سوئیس استفاده می شود؛ Spriddel یاMineral  در اتریش گفته می شود؛ Pilze (قارچ) Schwammerl در بایرن و اتریش و قارچ ها در سوئیس است.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

برای شما آموزش زبان آلمانی نصرت صوتی نسخه صادراتی را آماده کرده ایم.

جهت تهیه این دوره آموزشی روی تصویر زیر کلیک کنید.

[/vc_cta][vc_cta h2=”” style=”outline” color=”peacoc”]

قسمت سوم نحوه سفارش غذا به زبان آلمانی : سفارش در یک رستوران یا در ایستگاه غذا

یادگیری فرهنگ غذا و رستوران به شما در جلوگیری از شرایط ناخوشایند یا سوءاستفاده افراد کمک می کند.

یادگیری فرهنگ غذا و رستوران به شما در جلوگیری از شرایط ناخوشایند کمک می کند.

۱- در مورد فرهنگ رستوران محلی بیاموزید.

هر کشوری رستوران های خوراک یا غذاهای مختلفی دارد. یادگیری فرهنگ غذا و رستوران به شما در جلوگیری از شرایط ناخوشایند یا سوءاستفاده افراد کمک می کند.

اروپایی ها معمولا در رستوران هایی که از غذا و مکالمات لذت می برند بیشتر وقت خود را صرف غذا خوردن و نوشیدن می کنند. به همین دلیل زمانی که خدمتکارها به میز شما می رسند ، سفارشات شما را دریافت می کنند ، یا پرداخت شما را جمع می کنند ، غیرممکن است.

هنوز مکان های زیادی وجود دارد که کارت های اعتباری را قبول نمی کنند ، بنابراین همیشه مطمئن شوید که پول کافی همراه دارید. جاهای که فقط پول قبول می کنند حدود ۵ تا ۱۰ درصد است.

اگر می خواهید توجه خدمتکارها خود را به دست آورید ، دست خود را در هوا قرار دهید و تماس چشم را بیابید.

این غیر معمول نیست که با افرادی که شما نمی شناسید ، به ویژه در رستوران های سنتی Gaststätten  نشسته باشید.

تصمیم بگیرید که آن را امتحان کنید

تصمیم بگیرید کهیک رستوران را امتحان کنید.

۲- یک رستوران را امتحان کنید.

اگر یک رستوران پیدا کنید که ظاهر خوبی باشد و تصمیم بگیرید که آن را امتحان کنید ، ممکن است یک میزبان وجود داشته باشد که شما را مهمان می کند. در هر صورت ، چند عبارتی مفید است که به شما کمک می کند یک صندلی در هر مکان پیدا کنید.

اگر شما در یک رستوران میزبان هستید ، برای «میز غذا»، (میز برای دو نفر ، لطفا) Ein Tisch für zwei, bitte  یک میز را رزرو کنید.

اگر شما در یک رستوران یا در ایستگاه غذا هستید و می خواهید بدانید که آیا یک میز یا فضای آزاد است ، می توانید از یک خدمتکار یا افرادی را در صندلی کناری Sind diese Plätze noch frei بپرسید (آیا این صندلی ها گرفته شده اند ؟) یا ist hier noch frei (آیا این در دسترس است؟

درباره منو یا  غذای ویژه روزانه از خدمتکار بپرسید.

برای سفارش غذای آلمانی درباره منو یا  غذای ویژه روزانه از خدمتکار بپرسید.

۳- درباره منو یا  غذای ویژه روزانه از خدمتکار بپرسید.

اگر به یک منو نیاز دارید یا فقط به ویژه ویژه روزانه علاقه مند هستید که بسیاری از رستوران ها در پیشنهاد آلمانی به شما می گویند ، می توانید از خدمتکار یا متصدی آن را تهیه کنید.

اگر می خواهید یک منوی منظم را ببینید ، از «Kann ich die Speisekarte bitte anschauen» (ممکن است منو را ببینم؟) استفاده کنید.

اگر شما علاقه مند به غذای  ویژه روزانه هستید که اغلب محلی هستند ، می توانید از خدمتکار خود با عبارت Gibt es eine Tageskarte؟ (آیا غذای ویژه روزانه وجود دارد؟)در مورد آن سوال کنید.

بسیاری از رستوران ها در حال حاضر به اصطلاح Businesslunch، یک کلمه انگلیسی ساخته شده است که به سادگی نشان می دهد که رستوران یک ناهار مخصوص ارائه می دهد که معمولا دارای سوپ یا سالاد ، یک غذای اصلی ، یک دسر و قهوه می باشد.

رستوران های اروپایی آلمانی زبان به طور کلی آب شیرین ندارند.

رستوران های اروپایی آلمانی زبان به طور کلی آب شیرین ندارند.

۴- یک نوشیدنی سفارش دهید.

کشورهای آلمانی زبان غذاهای فوق العاده ای دارند و همچنین انتخاب های شگفت انگیزی از نوشیدنی ها و نوشیدنی های محلی را نیز به شما می دهد. دانستن گزینه های مختلف و اسامی آن ها ، به شما کمک می کند تا انتخاب آگاهانه ای را انجام دهید که مطمئنا از آن لذت می برید.

Schorle به طور کلی آب میوه اسپریتزر است ، بنابراین eine Apfelschorle  یک آبمیوه سیب است. رستوران های اروپایی آلمانی زبان به طور کلی آب شیرین ندارند. مثلا اگر  ein Wasser بخواهید ، آب بطری را دریافت خواهید کرد. برای آب شیرین ، از Leitungswasser بخواهید ، اما می دانید که خدمتکار با این درخواست تحریک می شود.

اگر شما آماده سفارش هستید می توانید بگویید Wir möchten bestellen

اگر شما آماده سفارش هستید می توانید بگویید Wir möchten bestellen

۵- غذای خود را سفارش دهید.

هنگامی که شما نوشیدنی های خود را سفارش دادید ، برای غذای اصلی آماده شوید. آلمان، اتریش و سوئیس همه غذاهای محلی عالی دارند که از Wiener Schnitzel  تا Maultaschen و Käsefondue خدمت می کنند. اما اگر بخواهید به طور معمول هزینه سنگین تر باشد ، شما همچنین گزینه های بسیاری دارید ، مخصوصا در شهرهای بزرگ مانند برلین ، وین یا زوریخ.

در اکثر رستوران ها در شهرهای بزرگ ، منوها به زبان آلمانی و انگلیسی خواهند بود. به همین ترتیب ، اکثر مردم در آلمان ، اتریش و سوئیس برخی از عبارت های انگلیسی ها به ویژه در موقعیت های کاری می گویند. نگران نباشید اگر تلاش شما برای سفارش در آلمان به زبان انگلیسی پاسخ داده شود. خدمتکار شما احتمالا در تلاش است تا با شما راحت باشد یا انگلیسی خود را امتحان کند.

اگر شما آماده سفارش هستید می توانید بگویید Wir möchten bestellen (ما می خواهیم غذا سفارش دهیم) یا wir sind soweit ما آماده هستیم ، که کمتر رسمی است.

همان طور که هر چیز را سفارش می دهید ، بگویید. Ich hätte xx gern (من می خواهم …) به عنوان مثال ، اگر می خواهید با یک سالاد کوچک شروع کنید ، می توانید بگویید Ich hätte den Beilagensalat gerne als Vorspeise من سالاد را به عنوان یک اشتها آور می خواهم ، لطفا برایم بیاورید.

Zum Dessert hätte ich den Schwarzwäldertorte gern من کیک گیلاس جنگلی می خواهم برای دسر، لطفا برایم بیاورید .

بدانید که برخی از رستوران ها همچنان سیگار را اجازه می دهند ، هر چند که به طور فزاینده ای غیر معمول است. اگر می خواهید سیگار بکشید ، از Kann man hier rauchen?  استفاده کنید (آیا می توانم در اینجا سیگار بکشم؟)

اگر شما نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی دارید ، عبارت Wo ist die Toilette را بپرسید (توالت کجاست؟).

 اگر غذا را به پایان رساندید

اگر غذا را به پایان رساندید صورتحساب را پرداخت کنید.

۶- برای غذا خود صورتحساب را پرداخت کنید.

 اگر غذا را به پایان رساندید و آماده پرداخت وعده غذایی خود هستید ، از Kann ich die Rechnung bitte haben استفاده کنید (آیا می توانم صورتحساب را چک کنم؟) یا بگویید Zahlen, bitte  من می خواهم پرداخت کنم ، لطفا).

[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

[/vc_column][/vc_row]