فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

در زبان انگلیسی بسیاری از لغات در مکالمات عامیانه به صورت مختصر بیان میشوند و فرم کوتاه شده افعال انگلیسی بسیار رایج است. همچنین تمامی زبان آموزان لازم است پیش از هرچیزی با این فرم مخفف شده افعال آشنایی پیداکنند و به کار ببرند. مانند مثال های زیر:

I’m / you’ve / didn’t etc.

همچنین در بسیاری از نوشته های غیر رسمی مانند مسیج و تکست های کوتاه این خلاصه نویسی بسیار در میان مردم رایج است.

زمانی که از فرم کوتاه لغات استفاده میکنیم از علامت ( ‘ ) به جای حروفی که نوشته نمیشوند استفاده میکنیم.

I’m = I am                             you’ve = you have                          didn’t = did not

لیست فرم کوتاه شده افعال to be :

سوم شخص جمعدوم شخص جمعاول شخص مفردسوم شخص مفرد (اجسام)سوم شخص مفرد (مونث)سوم شخص مفرد (مذکر)اول شخص مفردفرم کوتاه شده
I’m

’m = am

It’sShe’sHe’s

’s = is or has

They’reWe’reYou’re

’re = are

They’veWe’veYou’veI’ve

’ve = have

They’llWe’llYou’llShe’llHe’llI’ll

’ll = will

They’d

We’dYou’dShe’dHe’dI’d

’d = had or would

i‘s = is or has

همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است (i‘s) تنها برای سوم شخص مفرد استفاده میشود. این i‘s گاهی مختصر شده فعل is و گاهی مختصر شده ی فعل has است. برای تشخیص این موضوع شما ابدا نمیتوانید از روی کلمه آن را تشخیص دهید. بنابراین حتما باید از روی جمله و موقعیتی که در آن به کار رفته شده است معنی آن را حدس بزنید. به جملات زیر دقت کنید.

She’s ill. (= she is ill)

She’s gone away. (= she has gone)

کلمه ی پرکاربردی که در انگلیسی بسیار با آن رو برو میشوید let’s است. این کلمه نیز مخفف حساب میشود اما از افعالی که در بالا به آن اشاره کردیم حساب نمیشود. در واقع i’s  در این کلمه یک استثنا به حساب می آید.

Let’s go now. (= let us go)

i‘d = would or had

عبارت مخفف شده دیگری که برای دو فعل متفاوت به کار میرود (i’d) است. همانطور که برای i‘s در بالا اشاره شد، معنی و کاربرد i’d را نیز باید حتما در میان کلمات و در یک جمله کامل قابل تشخیص است.

I’d never seen her before. (= I had never seen)

I’d see a doctor if I were you. (= I would see)

تا به اینجای کار فرم کوتاه شده افعال انگلیسی، تنها برای یک فعل و ضمیر آن بیان شده است. اما اشتباه نکنید!! این تنها کاربرد علامت های اختصاری (مخصوصا i‘s) نیست. شما میتوانید بعد از کلمات پرسشی (what/ who etc) و یا کلماتی مانند : that / there / here عبارت مخفف شده نیز به کار ببرید.

who’s / what’s / where’s / how’s / that’s / there’s / here’s / who’ll / there’ll / who’d

——————————————————————————

Who’s that woman over there?  (= who is)

What’s happened?  (= what has)

Do you think there’ll be many people at the party?  (= there will)

همچنین این مخفف سازی ها نیز میتوانند به جز ضمیر همراه با اسم در جمله بیان شوند.

Katherine’s going out tonight.  (= Katherine is)

My best friend’s just got married.  (= My best friend has)

نکته قابل ذکر این است که هیچگاه نمیتوانید در مجلات کوتاه و همچنین در انتهای جملات بلند از فرم کوتاه شده افعال انگلیسی استفاده کنید.

‘Are you tired?’  ‘Yes,  I am.’  (not Yes, I’m.)

Do you know where she is? (not Do you know where she’s?)

فرم کوتاه شده افعال کمکی

can’tcannot
couldn’tcould not
daren’tdare not
hadn’thad not
mightn’tmight not
mustn’tmust not
needn’tneed not
oughtn’tought not
shan’tshall not
shouldn’tshould not
usedn’tused not
won’twill not
wouldn’twould not

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =