آینده کامل استمراری در انگلیسی

آینده کامل استمراری در انگلیسی

آینده کامل استمراری - future perfect continuous مانند دیگر فرم های آینده ( آینده ساده ، آینده استمراری و آینده کامل)، آینده کامل است...

ادامه مطلب

گرامر آینده کامل در انگلیسی

گرامر آینده کامل در انگلیسی

آینده کامل – future perfect تمام فرم های آینده همانند فرم آینده ساده به دو صورت با will و be going to بیان میشوند. گرامر آینده کامل ...

ادامه مطلب

زمان آینده استمراری در انگلیسی

زمان آینده استمراری در انگلیسی و کاربرد آن

زمان آینده استمراری - future continuous اگر کمی با گرامر انگلیسی آشنایی داشته باشید، دیگر این را میدانید که تمامی افعال استمراری در ...

ادامه مطلب

کاربرد آینده ساده در انگلیسی

کاربرد آینده ساده در انگلیسی | تفاوت Will و be going to

تفاوت will و be going to در آینده ساده اگر بخواهیم به زمان انجام شدن عمل در آینده نشان دهیم، از زمان آینده ساده در انگلیسی استفاده م...

ادامه مطلب

مخفف افعال انگلیسی

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی

فرم کوتاه شده افعال انگلیسی در زبان انگلیسی بسیاری از لغات در مکالمات عامیانه به صورت مختصر بیان میشوند و فرم کوتاه شده افعال انگلیس...

ادامه مطلب

کاربرد past perfect

گذشته کامل (ماضی بعید) در انگلیسی و کاربرد آن

کاربرد گذشته کامل یا ماضی بعید در انگلیسی یکی از زمان های پرکاربرد در انگلیسی زمان گذشته کامل میباشد که در زبان فارسی به عنوان ماضی ...

ادامه مطلب

افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال بی قاعده و با قاعده در انگلیسی

افعال با قاعده و بی قاعده در انگلیسی برای پیدا کردن گذشته و یا شکل سوم افعال در انگلیسی یک فرمول واحد در دست است که اکثر افعال در ان...

ادامه مطلب

حال کامل در انگلیسی

ماضی نقلی یا حال کامل در انگلیسی و کاربرد آن

حال کامل (ماضی نقلی) - present perfect زمان حال کامل در انگلیسی که به ماضی نقلی در فارسی آن را میشناسیم،  یکی از زمان های پرکاربرد د...

ادامه مطلب

کاربرد گذشته استمراری در انگلیسی

گذشته استمراری در انگلیسی و کاربرد آن

گذشته استمراری - past continuous برای شروع مبحث گذشته استمراری ابتدا به مثال زیر توجه کنید. Yesterday Karen and Jim played tennis. ...

ادامه مطلب